Циљеви наставног предмета предузетништво су:

• развијање пословних и предузетничких знања, вештина, понашања;

• развијање предузетничких вредности и могућности да се препозна

предузетнички потенцијал у локалној средини и деловање у складу са тим;

• развијање пословног и предузетничког начина мишљења;

• развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој

професионалној оријентацији;

• оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и

самозапошљавање);

• оспособљавање за израду плана пословања фирме;

• мултидисциплинарни приступ и оријентација према пракси;

• развијање основе за континуирано учење;

• развијање одговорности за очување природних ресурса и еколошке

равнотеже.